Bryta stigma om beroenden

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Hur kan man minska stigmat kring beroendeproblem?

Stigmat kring beroendeproblem, inklusive alkohol- eller drogberoende, spelberoende eller andra beroenden är ett allvarligt och utmanande problem som påverkar både de som lider av beroendet och deras omgivning. Det kan vara bra att förstå detta stigma ur tre olika perspektiv: individuellt, samhälleligt och institutionellt.

Individuellt stigma: Människor som lider av beroendeproblem kan skapa negativa uppfattningar om sig själva och känna skam och skuld. De kan vara rädda för att söka hjälp på grund av rädsla för att bli dömda eller utstötta.

Samhälleligt stigma: Samhällets fördomar och negativa attityder gentemot beroende kan leda till att drabbade personer undviker att söka vård eller behandling, vilket förvärrar deras situation vilket i sin tur påverkar samhället i stort negativt.

Institutionellt stigma: Stigma kan också finnas inom institutioner som hälso- och sjukvård, där personer med beroendeproblem kanske inte får rätt vård eller behandling på grund av okunskap och brist på förståelse hos personalen.

Att bryta stigman kring beroende är en viktig och gradvis process. Här är några möjliga strategier för att hantera och minska stigmat hos både sig själv och andra:

För att bryta stigmat hos dig själv kan du exempelvis:

  • Utbilda dig själv: Lär dig så mycket du kan om beroendets natur, dess biologiska och psykologiska delar och försök förstå att det inte är ett tecken på svaghet.
  • Sök stöd: Prata med en professionell terapeut eller rådgivare för att arbeta med skam och skuld och utveckla en sund självbild.
  • Självmedkänsla: Öva på självmedkänsla och acceptans gentemot dig själv. Alla har utmaningar i livet, och att be om hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet.
  • Självhjälpsgrupper: Det kan hjälpa dig att regelbundet delta i självhjälpsmöten såsom hos SMART Recovery Sverige

För att bryta stigmat hos andra:

  • Upplysning: Dela information om beroende och dess komplexitet med andra. Sprid faktt om att det är en mycket komplex åkomma som inte beror på någon svaghet och att den kan drabba vem som helst.
  • Personliga berättelse: När personer som har övervunnit beroendeproblem delar sina berättelser offentligt kan det hjälpa att normalisera problemet och inspirera andra att söka hjälp. Viktigt är dock att de historier som delas inte alltid skall vara från de som drabbats värst. Det är många som påverkas av beroenden i mindre grad men tillräckligt för att det skall vara ett dagligt problem. Många har lättare att identifiera sig med dessa människor.
  • Öppen dialog: Skapa en öppen och icke-dömande dialog om beroendeproblem. Det kan bidra till att minska rädslan för att söka hjälp.
  • Stödgrupper och nätverk: Främja och delta i stödgrupper där människor kan dela sina erfarenheter och ge varandra stöd. Är du en person med beroendeproblem kan du med fördel själv delta. Ibland har olika självhjälpsmöten sk öppna möten där vem som helst kan delta. Ta chansen att vara med.
  • Utbilda samhället: Samarbeta med organisationer och initiativ som syftar till att minska stigmat kring beroende, och delta i lämpliga kampanjer för att sprida medvetenhet.

Att bryta stigman är en långsiktig process som kräver engagemang från individer, samhället och institutioner. Genom utbildning, medvetenhet och medkänsla kan vi arbeta tillsammans för att skapa en mer stödjande och inkluderande miljö för personer som kämpar med beroendeproblem.

Inom SMART Recovery jobbar vi även med att utveckla egenmakten hos personer med beroendeproblem. Att förstå och aktivt motarbeta sitt eget och andras stigma ökar styrka och robusthet vilket ger ett bättre utgångsläge för ett gott tillfrisknande.

Joel Magnusson

Dela gärna