Villkorlig och ovillkorlig självacceptans

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Villkorlig självacceptans vs. ovillkorlig självacceptans

Ovillkorlig självacceptans och villkorlig självacceptans är begrepp inom psykologi och terapi som handlar om hur vi förhåller oss till oss själva och vår egen självkänsla. De två begreppen är ofta kopplade till Kognitiv BeteendeTerapi (KBT) och Rationell Emotiv Beteendeterapi (REBT), och de beskrivs ofta i relation till hur vi hanterar (eller borde hantera) våra egna prestationer och bedömningar.

Ovillkorlig självacceptans

Innebär att acceptera sig själv oavsett prestationer, misstag eller egenskaper. Det handlar om att vara medveten om och acceptera den egna personen utan att koppla värdet av ens själv till yttre faktorer eller prestationer.

Som exempel så även om du gör misstag eller inte uppfyller vissa förväntningar, accepterar du fortfarande dig själv som en värdefull individ. Detta sätt att hantera sig själv och sin självkänsla är förstås det eftersträvansvärda. Dvs det bidrar till ett gott och stabilare mående.

Villkorlig självacceptans

Innebär att acceptansen av sig själv är kopplad till prestationer, godkännande från andra eller uppfyllande av vissa villkor. Detta kan leda till en situation där en person endast känner sig accepterad om denne presterar väl, får positiv feedback från andra eller uppfyller specifika krav och förväntningar.

Albert Ellis, en framstående psykolog och grundare av REBT, betonade vikten av ovillkorlig självacceptans som en nyckeldel för psykologisk hälsa. Han menade att många psykologiska problem uppstår när människor kopplar sitt eget värde till yttre faktorer eller prestationer och därigenom skapar onödig psykologisk smärta. Dvs det är lätt att koppla misslyckanden till egenvärdet.

I SMART Recoverys program för tillfrisknande från droger och beteenden integreras dessa två principer för att hjälpa individer att utveckla en sundare självbild och hantera de utmaningar de möter på ett bättre sätt. Att främja ovillkorlig självacceptans kan vara särskilt användbart i processen av att övervinna olika beroenden (substanser och / eller beteenden) och skapa en stabil grund för långsiktig förändring.

Kanske kan en ökad ovillkorlig självacceptans bidra till att du en gång kan älska dig själv?

En väg till att nå den ovillkorliga självacceptansen är faktiskt att studera den villkorliga självacceptansen.

Lycka till på din resa

Joel Magnusson

Dela gärna